O VISKu 7

Cílem národního podprogramu VISK 7 je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Garantem VISKu 7 je Mgr. Tomáš Foltýn (tomas.foltyn@nkp.cz)

Další kontaktní osoby zde.

Realizace národního programu umožňuje:

  1. ochranné reformátování ohrožených bohemikálních dokumentů
  2. instalace nové verze Systému Kramerius (verze 5 či vyšší),
  3. zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
  4. odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru
  5. další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohrožených dokumentů
  6. Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby

Členy komise pro rok 2019 pro nepříspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR jsou:

Členové:

Mgr. et Mgr. Klára Andresová, Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Jan Doboš, vedoucí Knihovny A. Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

PhDr. Martina Horáková, vedoucí Knihovny Národní galerie v Praze

MgA. Michal Indrák, Ph.D., Moravská zemská knihovna v Brně

PhDr. Zuzana Kopencová, Městská knihovna v Praze

Václav Kříček, Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

MgA. Karel Křenek, Knihovna Národního muzea

Mgr. Jitka Neoralová, Národní knihovna ČR

Filip Šír, DiS., Národní muzeum – České muzeum hudby)

 

Comments are closed