Podpora instalace a implementace softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace digitálního obsahu včetně školení odborného personálu, vytváření a modifikace balíčků vhodných pro dlouhodobé ukládání digitálního obsahu

Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů, respektive zajištění procesů tzv. long-term preservation je nezbytnou součástí činností každé paměťové instituce provádějící digitalizaci nebo vytvářející sbírky digitálních dokumentů v jakékoli podobě. Její podcenění může vést ke značným až nenahraditelným ztrátám finančních prostředků a lidských sil již vynaložených na proces digitalizace a ovlivnit uchování národního bohemikálního kulturního dědictví v digitální podobě. Podpora této aktivity přímo navazuje na činnosti, které jsou již dlouhou dobu pilíři podprogramu VISK 7, tedy digitalizace novodobých fondů a zvukových dokumentů ohrožených degradací svého nosiče, včetně jejich kompletace a reformátování v ucelených řadách a následně zpřístupnění digitálního obsahu prostřednictvím digitální knihovny Kramerius.

1. Instalace a zprovoznění softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobého uchování digitálních dokumentů, včetně zaškolení pracovníků.

2. Podpora školení odborného personálu zabezpečujícího migrace dat a procesy dlouhodobé archivace.

3. Vytváření a modifikace archivačních balíčků dle stávajících standardů ze starších digitalizačních aktivit.