Konzervační a restaurátorské zákroky

Doporučené postupy pro konzervaci a restaurování novodobých dokumentů

V rámci této činnosti lze žádat o dotaci na základní konzervátorské a restaurátorské zásahy na novodobých fondech ohrožených degradací kyselého papíru. Vlastním zásahům musí předcházet detailní průzkum fondů vedoucí k zjištění skutečného fyzického stavu dokumentů, který bude doložen základní hodnotící zprávou, na jejímž základě bude navržen postup konzervátorských a restaurátorských zásahů. V rámci podprogramu VISK 4 lze podporovat:

  • systematické průzkumy novodobých fondů
  • restaurátorské a konzervační zásahy
  • vyhodnocení mikrobiologických stěrů
  • zjištění četnosti výskytu spór plísní, příp. dezinfekce dokumentu zmlžením
  • mechanickou očistu knihovních fondů
  • měření mikroklimatických podmínek ve skladištích, event. nákup měřících a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu.