O programu VISK

Program Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Základním cílem programu VISK, který bych schválen v roce 2000, je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních technologií.

Jednotlivé podprogramy VISKu:

(Informace o všech podprogramech VISK naleznete na https://visk.nkp.cz)

VISK 1

Koordinační centrum programu VISK

Odpovědný pracovník: Vít Richter

URL: https://visk.nkp.cz/

Koordinační centrum programu VISK zajišťuje veškeré odborné, organizační a koordinační činnosti související s realizací celého programu VISK.

VISK  2

Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Odpovědný pracovník: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

URL:https://visk.nkp.cz/VISK2.htm

Cíle

 • Expertním školením specialistů, školením nových trendů v oblasti využívání ICT ve veřejných knihovnických a informačních službách a rozvojem oborového e-learningu podpořit rozvoj nových typů služeb na bázi ICT a rovnost přístupu k informačním zdrojům a službám pro všechny obyvatele České republiky. Tento cíl podporuje reflektování vývoje ICT v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a činností ve vzdělávání informačních pracovníků a knihovníků a ev. doplňování a změny standardů tohoto vzdělávání v souladu s vývojem v EU. Cílovou skupinou jsou pracovníci veřejných knihoven v ČR.
 • Vyškolit minimálně 1 pracovníka každé veřejné knihovny v dovednostech práce s ICT na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence (ECDL) tak, aby mohl:
  • poskytovat kvalifikovanou asistenci, případně základní uživatelské proškolení v ICT ostatním obyvatelům města/obce
  • instruovat či školit ostatní pracovníky knihovny

VISK 3

Informační centra veřejných knihoven

URL:https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce:

 1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím
 2. Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů
 3. Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti
 4. Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu
 5. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům

VISK 4

Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

Odpovědný pracovník: Ing. Petra Vávrová, Ph.D.

URL:https://visk.nkp.cz/visk-4

VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů je zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví (tato problematika se přesunuje z podprogramů VISK 6 a VISK 7). Jeho základním cílem je, aby dokumenty byly uchovány v dobrém fyzickém stavu pro budoucí generace.

 

VISK 5

Národní program retrospektivní konverze  katalogů knihoven v ČR – RETROKON

Odpovědný pracovník:  Mgr. Nataša Mikšovská

URL: https://visk.nkp.cz/visk-5

Základním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožňuje široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele, online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby, vede ke zrovnoprávnění uživatelů bez ohledu na jejich sídlo a k rovnoprávnému přístupu k informacím bez ohledu na místo jejich fyzické uložení. Cílem podprogramu je vytvoření velkého množství kvalitních bibliografických záznamů, které budou k dispozici ostatním knihovnám.

VISK 6

Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica 

Odpovědný pracovník:  Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D.

URL: https://www.manuscriptorium.com

Memoriae Mundi Series Bohemica je program digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky. Od svého založení Národní knihovnou ČR ve spolupráci s firmou AiP Beroun s.r.o. v r. 1995 se hlásí k programu UNESCO Paměť světa, pro který bylo zpracováno několik pilotních projektů, mj. první CD-ROM celého programu a první publikovaný digitalizovaný rukopis. Koordinátor podprogramu působí v Mezinárodním poradním výboru programu Paměť světa a dlouhodobě do r. 2012 pracoval také v její subkomisi pro technologii.

VISK 7

Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Odpovědný pracovník:  Mgr. Tomáš Foltýn

Cílem národního programu Kramerius je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

VISK 8/A

Informační zdroje

Odpovědný pracovník: PhDr. Hana Nová

URL: https://visk.nkp.cz/visk-8-a

Cílem podprogramu je zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí

VISK 8/B

Jednotná informační brána a Centrální portál českých knihoven

Odpovědný pracovník: Ing. Petr Žabička

URL: https://visk.nkp.cz/visk-8-b

Cílem podprogramu je zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

VISK 9/I

Rozvoj  Souborného katalogu ČR (CASLIN) a souboru národních autorit

Odpovědný pracovník: Mgr. Eva Svobodová

URL: https://www.caslin.cz a https://autority.nkp.cz/

CASLIN -Souborný katalog ČR je národní souborný katalog, jehož základním cílem je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat na Internetu informace o všech typech dokumentů v knihovnách České republiky a touto základní činností vytvořit předpoklady k realizaci kvalitních služeb pro veřejné knihovny v celostátním měřítku.

 

VISK 9/II

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

Odpovědný pracovník: PhDr. Zdeněk Bartl

URL: https://aut.nkp.cz

Cílem je zapojit české knihovny do kooperativní tvorby a využívání souborů národních autorit a napomoci podstatné racionalizaci zpracovatelského procesu v knihovnách. K dispozici je více než 360 tisíc záznamů jmenných i věcných autorit.