O programu VISK 4

Národní program ochrany knihovních fondů

Garantkou programu je: Ing. Petra Vávrová, Ph.D. (petra.vavrova@nkp.cz)

Další kontaktní osoby zde:

Podprogram VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů je zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví (tato problematika se přesunuje z podprogramů VISK 6 a VISK 7). Jeho základním cílem je, aby dokumenty byly uchovány v dobrém fyzickém stavu pro budoucí generace.

Mezi priority podprogramu VISK 4 patří zejména podpora restaurátorských a konzervátorských zásahů (včetně dovybavení centrálních a regionálních pracovišť), prevence plísní a mikrobiologického ohrožení fondů, zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit, systematický průzkum fyzického stavu knihovních fondů, odkyselení dokumentů postižených degradací kyselého papíru, nákup měřicích a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu a dalšího vybavení pro zlepšování parametrů pro uložení knihovních fondů, včetně dalšího rozvoje souvisejících koordinačních nástrojů.

  1. Ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení jejich fyzického stavu
  2. Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
  3. Odkyselování svazků postižených degradací kyselého papíru
  4. Monitoring a úprava klimatických parametrů, prevence škod při živelních pohromách

Komise podprogramu VISK 4 – rok 2022

Členové:

Ing. Benjamin Bartl, Národní archiv

Bc. Martina Chadimová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

MgA. Karel Křenek

Mgr. Jitka Neoralová, Národní knihovna ČR

PhDr. Jan Novotný, Odd. rukopisů a starých tisků Národního muzea

Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

MgA. Milana Vanišová, VOŠ grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze